WESZ szabályzata

 Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézet szervezeti és működési szabályzata 

A Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézet (továbbiakban WESZ) elődjét „Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont” néven a Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológia Szakán belül működő kutatóhelyként, a Theológia szak vezetője előterjesztésére a WJLF Főiskolai Tanácsa 2007-ben alapította meg, hogy szervezeti keretet biztosítson az intézményben már a korábbi években is folyó vallás- és egyházszociológiai kutatómunkának. Mivel a 2017.06.09-től hatályos szervezeti és működési szabályzat a kutató intézmények nevét egységesítette, a 2018.05.02-i főiskolai szenátus a " Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata" című dokumentum címének "Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézet szervezeti és működési szabályzata" címre változtatását rendelte el. Nevét szükség szerint fordításban is használhatja, de minden nyelven csak a WESZ rövidítés alkalmazható)

A szenátus 2018.05.02 -ai döntése értelmében a preambulum hatályos szövege a jelenlegi, minden további pont a 2007 december 23. napjától hatályos szöveggel megegyezik.

1. Az WESZ székhelyét a WJLF biztosítja: 1086 Budapest, Dankó utca 11., honlapja http://www.wesley.hu

2. Az WESZ tevékenységi köre

Az WESZ a WJLF tevékenységének keretében az alábbi feladatokat végzi:
– a tudományos kutatás a vallás és egyházszociológia minden szintjén és formájában,
– a vallással, egyházzal, felekezetiséggel, hitekkel, ideológiákkal, szekularizációval kapcso-latos kortárs és történeti, nemzetközi és hazai kutatások
– tudományos rendezvények szervezése és lebonyolítása, valamint ilyeneken való részvétel,
– részvétel a felsőfokú és posztgraduális képzésben és továbbképzésben,
– szakértői tevékenység a jelzett területeken,
– tananyagfejlesztés,
– nemzetközi kapcsolatok létesítése és ápolása a kutatás és az oktatás terén,
– publikációs tevékenység a tudományos kutatási eredmények hasznosítása és a felsőoktatási tankönyvellátás javítása érdekében.

Az WESZ kutatómunkája a pluridiszciplinaritás elvét követi, ezért a vallás és egyházszociológia fogalmát szélesen értelmezi.

A vallásszociológia egyrészt a hitek, a vallásosság, a felekezeti hovatartozás, a szekularizáció társadalmi okaival, másrészt a társadalmi jelenségek hitekben, vallásosságban, felekezeti ho-vatartozásban, szekularizációban kifejeződő okaival foglalkozik.
Az egyházszociológia tárgya az egyházak társadalmi szerepvállalása és az egyházakon belüli szervezeti és hatalmi viszonyok kutatása.
Ennek jegyében tevékenysége során a WESZ együttműködik a WJLF keretébe tartozó más kutatóhelyekkel és külső kutatóhelyekkel is.

A WESZ kezdeményezheti pályázatok benyújtását, az érvényes szabályzatok keretei között kutatási megbízások vállalását harmadik fél számára, és saját kutatások indítását is. Tevé-kenységében szakmailag önálló. Jogi, pénzügyi és munkaügyi tekintetben a képviseleti jogkört a WJLF SZMSZ-ében meghatározott módon a rektor, a főtitkár és a gazdasági igazgató gyakorolja.

3. A WESZ munkatársai

3.1. A WESZ vezetője egyetemi tanár, a WJLF alkalmazottja. Szenátusi döntés alapján a rektor kéri fel és menti fel.

3.2. A WJLF-WESZ munkatársai

3.2.a Beosztásuk szerint: tudományos tanácsadók, tudományos főmunkatársak, tudományos munkatársak és tudományos segédmunkatársak.

3.2.b A munkatársakat a WJLF-WESZ vezető kéri fel és hívja vissza. A WESZ vezető a fel-kérésről és a visszahívásról e-mailben vagy papíralapú levélben - előzetesen értesíti a theológia szak vezetőjét, a gazdasági igazgatót és a főtitkárt.

3.2.c A felkérés nem keletkeztet munkaviszonyt a WJLF és a munkatárs között.

3.2.d A munkatársak - tudományos tevékenységük keretében - a WJLF alkalmazottaival azonos jogokkal vehetik igénybe a WJLF infrastruktúráját.

3.2.e. A WESZ munkatársainak további jogai:
- részt vehetnek a munkatársak gyűlésén;
- a vezető kérésére véleményt nyilváníthatnak tervezett döntésekről,
- véleményt nyilváníthatnak a vezető és a WESZ tevékenységéről,
- javaslatot tehetnek újabb munkatárs meghívására,
- javaslatot tehetnek kutatás indítására, és véleményezhetik mások ilyen javaslatát,
- nyilvánosan használhatják a WJLF-WESZ munkatársa megjelölést, maguk döntve arról, hogy a munkatárs helyett a beosztásuknak megfelelő „tudományos tanácsadó”, „tudományos főmunkatárs”, „tudományos munkatárs” , „tudományos segédmunkatárs” megjelölést hasz-nálják-e
- pályázhatnak az WESZ munkatársaiként egyéni kutatói pályázatokkal,
- használhatják az WESZ rendelkezésére álló eszközöket és lehetőségeket.

3.2.f A munkatársi viszony megszűnik:
- a munkatárs írásbeli kérésére,
- a WESZ vezető döntése alapján, mely ellen a rektorhoz lehet panaszt benyújtani
- a munkatárs halála esetén.

4. A WESZ szervezete

4.1. A WESZ legfontosabb döntéseit a WESZ vezetője hozza meg:
- döntés a WESZ saját kutatásának indításáról,
- döntés a WESZ véleményeként kifelé képviselendő szakmai álláspontokról,
- döntés tudományos rendezvények szervezéséről, és csatlakozás más tudományos rendezvé-nyekhez,
- a munkatársak véleményének kikérése a WESZ szakmai álláspontjának megfogalmazásához,
- új munkatárs meghívása,
- tagságra érdemtelenné váló munkatárs kizárása.

Döntései ellen a WESZ Tanácsához lehet fellebezni.
4.2. A WESZ Tanácsát a tagok alkotják.

4.2.1. A Tanács bármely tagja kérésére ülésezik. A Tanács jogosult távkonferenciaként vagy egyéb IKT eszköz felhasználásával ülésezni, amennyiben ezzel nem sérül sem bármely ta-nácstag véleménynyilvánítási joga, sem az érdemi, megfontolt döntés lehetősége. A Tanács döntéseit, nyílt szavazással egyszerű többségi döntéssel hozza. A Tanács döntése akkor érvé-nyes ha a WESZ vezetője „igen”, vagy „tartózkodom” szavazatot adott le. A Tanács döntésé-ről jegyzőkönyv készül, melyet a WESZ vezetője, az összehívást kezdeményező tag és még egy tag hitelesít.

4.2.2. A WESZ vezetője minden olyan alkalommal összehívja a Tanácsot, amikor a következő feladatok jelentkeznek:
- javaslattétel a WESZ vezetőjének személyére,
- a vezető tevékenységének értékelése,
- a WESZ bármely tagja kéri az ülés összehívását.

4.2.3. A WESZ vezetője köteles összehívni a Tanácsot, ha a Rektor, vagy a Theológiai Szak vezetője ezt kéri.

4.2.4. A Tanács döntései ellen a Szenátushoz lehet panasszal élni.

4.3. A WESZ vezetője

A WESZ tevékenységét a kutatóközpont vezetője irányítja.

4.3.1. A WESZ vezetőjét Szenátusi döntés alapján a rektor kéri fel és menti fel. A felkérés 5 éves időtartamra szól, ismételhető.

4.3.2. A WESZ vezetője:
- képviseli az WESZ-t a WJLF vezetése előtt, és külső kapcsolataiban.
- eseti helyettesítésére a tagok közül kér fel egy személyt.

5. A WESZ megszűnik:
- a Szenátus megszüntető döntésével.

5.2. Amennyiben a WESZ megszűnik, a név használatára a munkatársak egyetlen rész-csoportja sem jogosult a továbbiakban.

A jelen SzMSz. 2007. december 23. napján lép hatályba.

Budapest, 2007. december 22.

Dr. Nagy Péter Tibor
WESZ vezető

Budapest, 2007. december 22.

Dr. Majsai Tamás
a Theológia Szak vezetője