Drámapedagógia

DRÁMAPEDAGÓGIA
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

I. A szakirányú továbbképzés megnevezése:

     DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

II. A létesítő intézmény neve:

     Wesley János Lelkészképző Főiskola

III. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye:

     1. Szakirányú továbbképzés megnevezése:

        DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TANÁRI TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

     2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

        Drámapedagógus

     3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:

        Pedagógusképzés

     4. A felvétel feltétele, melyre a szakirányú továbbképzési szak épül:

        legalább alapképzésben szerzett pedagógus végzettség
        (Szociális munkás vagy egyéb BA szakon végzettek tanúsítványt kapnak, mely továbbképzési kredit-értékű)

     5. A képzési idő:

        4 félév

     6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

        120 kredit

     7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben,     tevékenységrendszerben:

A képzés indoklása és célja:

A Wesley János Lelkészképző Főiskolán induló drámapedagógia szakirányú pedagógus továbbképzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen akkreditált képzés programját követi, egyben támaszkodik a Gabnai Katalin nevével fémjelzett műhelyek tapasztalataira és eredményeire, és a színházpedagógia elmúlt években létrehozott értékeire, ugyanakkor megjeleníti a „wesleys” sajátosságokat, amelynek kiemelkedő összetevője a szociális érzékenység.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:
A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 • a dramatikus munkaforma elméleti hátterének elsajátítása,
 • a dramatikus munkaforma alkalmazási lehetőségeinek megismerése,
 • az iskolai nevelés kontextusába beépíthető legfontosabb dramatikus technikák készségszintű elsajátítása: vizuális, verbális és akusztikus szinten egyaránt,
 • a dramatikus foglalkozások vezetéséhez szükséges megfelelő szintű szakmai önismeret kialakítása
 • a pedagógiai munka során szükséges önismeret és autoreflektív gyakorlat megerősítése,
 • képesség a korosztályi illetve személyes szellemi-lelki fejlődés problémáinak felismerésére és segítségnyújtás a helyes válaszok megkereséséhez,
 • képesség a pedagógus-személyiségnek mint erőforrásnak a kreatív alkalmazására,
 • képesség a ’dráma és tánc’ tantárgyak önálló stúdiumként és integrált formában (irodalom, történelem, hittan, nyelvoktatás, osztályfőnöki óra) való színvonalas oktatására,
 • képesség valamilyen művészeti tevékenység iránti igény felkeltésére, a kreativitás és a lelki egészség karbantartása céljából,
 • olyan szakemberek képzése, akik nevelési-oktatási, illetve közművelődési intézményekben (tanteremben és tantermen kívül) képesek a dráma (játék) és a színház eszközeivel ahagyományos értékek tiszteletére nevelni, oktatni a különböző korú, nemű, képességű tanítványaikat, egyben képesek a színházi előadások pedagógiai feldolgozására


8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:


FŐBB TÉMA/TÉMACSOPORT KREDITÉRTÉK

 • Játékelméleti stúdiumok (J) 30 kredit
 • Drámajáték stúdiumok (DJ) 25 kredit
 • Színházi, dramaturgiai stúdiumok (SZDR) 30 kredit
 • Drámapedagógia stúdiumok (DR) Benne: 15 kredittel kötelezően választandó specializáció (a kettő közül egy választandó)
  a) Színi-színházi nevelés specializáció
  b) Alkalmazott drámapedagógia specializáció: dramatikus módszerek a nevelés és a szociális segítés szolgálatában
  25 kredit
  Szakdolgozat 10 kredit

A képzés díja: 120.000.- Ft/ félév.

A jelentkezési lap elküldésének határideje: 2018. augusztus 15.
 

Melléklet: