Ismertető

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:

Szakmai kompetenciák:

 • képes munkáját a speciális helyzetben /mozgásfogyatékkal/ élők és környezetük rendszerszemléletű közelítése alapján végezni;
 • képes az egyén és környezete körében felmerülő problémák adekvát azonosítására;
 • képes felismerni a speciális helyzetben élő egyéni és környezetén belül a felmerülő, különböző problémák közötti összefüggéseket;
 • képes a szociális és egészségügyi problémák egyéni és társadalmi összefüggéseinek feltárására és elemzésére, fejlesztési programok kidolgozására;
 • képes a mozgásfogyatékkal élő számára elkészíteni annak egyéni kompetencia centrikus programját, különös tekintettel a szociális problémák makroszintű, multidiszciplináris megközelítésére - képes felismerni az adott adaptációs probléma és a környezet összefüggéseit;
 • képes az adott probléma megoldásához az adekvát eszközöket megkeresni és használni, az egyén komplex fejlődése szempontjából;
 • képes a készségfejlesztés módszereit a gyakorlatban megvalósítani;
 • képes saját kompetencia határait pontosan felismerni, és ennek alapján szükség esetén más szakemberekkel, illetve intézményekkel együttműködni;
 • képes a segítő folyamatokat és módszereket alkalmazni egyénekkel, családokkal és közösségekkel való együttműködése a programszervezés során.

 Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • a speciális szociális programszervező munkához szükséges mértékben szolgáltatástervezési és evaulációs ismeretek– egészségtudományi ismeretek - alkalmazott magatartástudományi, mentálhigiénés és lélektani ismeretek, rehabilitációs ismeretek, a szociális munka ismeretei, egészségügyi menedzsment ismerete;
 • elsajátítja a rehabilitációs szolgáltatásszervező kompetenciacentrikus szociális programtervezésének kivitelezési lehetőségeit, a speciális helyzetben élő kliensek esetében;
 • a speciális helyzetben élő személyek önállósulását megvalósító egyénre szabott szociális programszervezés fejlesztő tartalmait;
 • készségszinten elsajátítja a speciális helyzetben élők önállósulását megvalósító /egyénre szabott/ rehabilitációs szolgáltatásszervezői tevékenységet;
 • részletes betekintést nyer a speciális helyzetben lévő egyén környezetének problémáit érintő egyéni és társadalmi-környezeti összefüggésrendszeréről.

Személyes adottságok, készségek:

 • fejlődőképes problémafelismerő készség;
 • fejlődőképes empátiás készség, kontrollált körülmények között, folytonos visszajelzéssel;
 • a szociális programszervezői módszerek készségszintű elsajátítása;
 • az önismeret és a speciális helyzetben lévő személy- készségeinek és személyiségének fejlődése;
 • verbális és nonverbális kommunikáció fejlődése; a kétféle kommunikáció összerendezettségének kialakulása;
 • a szupervízióban való részvétellel a szakmai személyiség és a probléma érzékenység erősödése, valamint a szakmai elmélet és gyakorlat összhangja szükségszerűségének felismerése.
   

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szociális programszervező szakirányú továbbképzésen oklevelet szerzett hallgatók, képessé válnak a speciális helyzetben lévő mozgáskorlátozott, ill. időskorú személyt- e bipoláris tevékenység során - önellátóvá tenni, önállósulását, társadalomba való beilleszkedését megvalósítani, az egyénre szabott szociális programszervezés alkalmazásával. Képessé válnak a szociális programszervező lehetőségeit fejlesztve a személyiség újra strukturálására.
Képessé válnak az emberi kontaktuslehetőségek kifejlesztésére, cselekvéssé alakítani a verbális intendációt.
Képessé válnak a családokban az egyén speciális problémájából eredően előforduló problémák kezelésére holisztikus módon.
A munkát kisebb mértékben, szociális intézményekben, nagyobb részt az érintett személy szűkebb környezetében (otthonában) végezhetik.
A szakképesítés konkrét munkakörhöz, vagy munkahelyi hierarchikus szinthez nem köthető.
Kiterjeszti a kompetenciát minden olyan szociális vagy más segítő munkakörben, amelyben a speciális helyzetben /időskorú vagy mozgáskorlátozott/ élő egyén problémáival találkozik a segítő szakember. Ezzel magasabb minőségűvé, hatékonyabbá teszi a tevékenységet.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

a/ Elméleti blokk: 80 kredit

b/ Szupervízió, gyakorlat: 30 kredit

a/ Elméleti blokk a következő témaköröket tartalmazza:
Szociális programszervezés módszertana, Egészségügyi ismeretek. Szociális etika, Szociális problémák makroszintű multidiszciplináris megközelítése, Kultúrák, vallások, ideológiák értékrendek a társadalomban, fogyatékkal élők a családban /családi problémák és hatásaik/, Ápoláspszichológia, Eseti szociális munka, Személyiség lélektan, Szociális kommunikáció, Dokumentáció, Társadalom egészségügy.

b/ Szupervízió, gyakorlat:

A hallgatók speciális élethelyzetben lévőkkel végzett szociális gyakorló munkája, szupervíziója, szakdolgozati konzultációja.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kreditpont

A hallgatók a képzési idő keretein belül készítik el, és a félév során adják le záródolgozatukat

A WJLF által megszerezhető szociális programszervező címhez szükséges elméleti, illetve szupervíziós képzést, a következő óraszámban végezzük:

Elméleti blokk óraszámai: 315 óra

Szociális programszervezés módszertana 120 óra, Egészségügyi ismeretek 30 óra, A szociális problémák makroszintű multidiszciplináris megközelítése 15 óra, Kultúrák, vallások, ideológiák értékrendek a társadalomban 15 óra, Szociális etika 15 óra, Ápoláspszichológia 15 óra, Személyiség lélektan 15 óra, Szociális kommunikáció 15 óra, Fogyatékkal élők a családban /családi problémák és hatásaik/ 15 óra, Társadalom egészségügy 15 óra, Dokumentáció 15 óra, Eseti szociális munka 15 óra, Szakdolgozati konzultáció 15 óra

Gyakorlati blokk óraszámai: 165 óra

Szociális munka speciális élethelyzetben lévőkkel 135 óra.

A gyakorlat részletezése: Egyénre szabott szociális programszervezés /rehabilitációs szolgáltatásszervezés/ gyakorlata, Szociális terepmunka idősekkel, Szociális terepmunka /mozgás/fogyatékkal élőkkel, Személyre szabott szociális személyiségfejlesztés, Pozitív önkép kialakítása, Az önellátás - önállóság fejlesztése, Kapcsolattartás a környezettel

Szupervízió 30 óra