Ismertető

A képzés célja, hogy a szociális és egyéb segítő szakmában dolgozó szakemberek képessé váljanak a kialakult konfliktusok kezelésére tanulmányaik során elsajátított készségek, képességek segítségével. A közvetítői eljárás során a konfliktusban álló felek számára nyertes-nyertes pozíciót előidéző megállapodás létrehozása a cél. A mediátor erősíti az együttműködést, segítségével a felek megtalálják a számukra legelőnyösebb megoldást, amely lehetővé teszi kapcsolatuk rendezését és a hosszú távú fennmaradását.
A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:

Szakmai kompetenciák:

 • rendszerszemléletű gondolkodás és munkavégzés,
 • a felmerülő problémák adekvát azonosítása,
 • megfelelően analizálás és szintetizálás,
 • értő figyelem alkalmazása,
 • az adott probléma megoldásához az adekvát eszközök megkeresése és használata,
 • a bővíthető javak felismerése,
 • saját kompetencia határainak pontos felismerése, és ennek alapján, szükség esetén

más szakemberekkel, illetve intézményekkel való együttműködés.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A hallgató

 • a mediációs munkához szükséges mértékben megismerkedik a pszichológia,pszichopatológia, szociológia alapjaival,
 • a konfliktuskezelés alternatív lehetőségeivel,
 • elsajátítja a mediáció legfontosabb elméleti és gyakorlati ismereteit, technikáit,
 • készségszinten elsajátítja a mediációban használatos módszereket.

Személyes adottságok, készségek:

 • kapcsolatteremtő készség fejlesztése,
 • a problémafelismerő, ill. a problémamegoldó készség fejlődésének elősegítése,
 • a konfliktuskezelési készség professzionális fejlesztése annak céljából, hogy a mediátor a különböző érzelmeket felismerje és kezelje, visszajelzéssel,
 • az empátiás készség fejlődése kontrollált körülmények között, folytonos
 • az alábbi készségek fejlesztése: aktív odafigyelés, nyitott kérdések, visszaidézés, átfogalmazás, átkeretezés, empátia, a témák azonosítása, elfogadás, visszajelzés,
 • a mediáció módszereinek, technikáinak készségszintű elsajátítása
 • az önismeret és a személypercepciós készség fejlesztése,
 • verbális és nonverbális kommunikáció fejlődése; a kétféle kommunikáció

összerendezettségének kialakítása.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A mediációs szakirányú továbbképzésen oklevelet szerzett hallgatók képessé válnak a különböző területeken fellépő konfliktusok békés rendezésére, kezelésére. A képzés során elsajátított képességek és készségek birtokában a végzett mediátor hatékonyan tud segíteni a problémák és konfliktusok megfelelő és hosszú távú megoldásában.
A mediációs módszer a konfliktuskezelés – az élet valamennyi területén alkalmazható – univerzális technikája, pl.: gyermekjóléti központok, családsegítő szolgálatok, lakókörnyezet, oktatási intézmények, egészségügy, stb.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A képzés elméleti és gyakorlati felkészültséget ad. A képzés jellegéből adódóan a gyakorlati képzés nagyobb hangsúlyt kap.

Az elméleti blokk tantárgyai:
A mediáció jogi háttere, A szociológia aktuális kérdései, Bevezetés a mediáióba és a helyreállító igazságszolgáltatásba, Személyiségpszichológia, Szociálpszichológia, Pszichopatológia, Konfliktuskezelés, A mediáció alkalmazási területei I., II., III., IV.

Gyakorlati képzés:
Tantárgyai: Konfliktuskezelés, Mediáció gyakorlata I. II., Mediációs gyakorlat-megfigyelői, Mediációs gyakorlat-ko-mediátori, Mediációs gyakorlat-mediátori, és az ehhez kapcsolódó egyéb, terepen végzett munka és az Esetfeldolgozó csoport.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Minimális létszám: 16 fő
Maximális létszám: 42 fő
Felvételi: elbeszélgetés