DOLGOZATOK, ÍRÁSBELI MUNKÁK TARTALMI-FORMAI KÖVETELMÉNYEI ÉS AZ INTERNETES FORRÁSHASZNÁLAT

a) Az írásbeli munkák a magyar helyesírás szabályainak maradéktalan betartásával készülnek; ennek az elvárásnak a komolyabb sérelme esetén az Oktatók a benyújtott írásművet visszaadják javításra.

Alapvető segédanyag:

A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI. 11. Pl.: Budapest: Akadémia Kiadó. 1985.
Elektronikusan is:
http://mek.oszk.hu/01500/01547/01547.pdf
http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh12
http://xn--helyesrs-fza2j.mta.hu/helyesiras/default/akh11

b) Az írásbeli munkák szövege nem tartalmazhat eltulajdonított textusokat (oktatóinkat külön is kérjük e szempont fokozott figyelembevételére és a benyújtott munkáknak plágiumkereső programokkal való átvilágítására).
b/0) Mások szövegszerű szellemi termékének hivatkozás nélküli átvételével készült munkát az Oktató érvénytelennek tekint.
b/1) A citált szövegrészeket (hosszabb passzusokat; mondatokat, mondatrészeket) – akár szó szerinti, akár tartalmi alkalmazásról van szó – idézőjelbe tesszük, és az idézőjel bezárásánál elhelyezett jegyzetszámhoz tartozó láb- vagy végjegyzetben (a megfelelően korrekt bibliográfiai címleírással) közöljük a forrást és az azon belüli oldalszámo/ka/t.
b/2) Kihagyással citált szövegek esetében a mellőzött részeket [...]-es jelöléssel mutatjuk.
b/3) Más szerző gondolatmenetének saját szavainkkal való előadásánál a főszövegben vagy jegyzetes hivatkozással jelezzük, hogy kinek az okfejtését követjük, közölve az adott mű, előadás etc. biblográfiai adatait.
b/4) A könyvészeti adatközlésnek (címleírásnak), jelzetelésnek, jegyzetelésnek több konvenciója ismert. Bármelyik releváns szellemi műhely megoldása elfogadható. Néhány ilyen, könnyen hozzáférhető segédanyag:
Fons: http://www.c3.hu/~fons/hivatk.htm
Irodalomtörténeti Közlemények: http://itk.iti.mta.hu/szabvany.htm
Magyar Nyelvőr: http://www.c3.hu/~nyelvor/figyelm.htm
Századok: http://szazadok.hu/dokumentumok/Kozlesi_szabalyzat_2017_majus.pdf
Történelmi Szemle: Az egyes folyóiratszámok hátoldalán találhatók a hivatkozási stílusra vonatkozó elvárások.

Megjegyzés: A saját bibliográfiai és jelzetelési stílus megtalálásához, illetve a speciális problémák megoldásához érdemes több ajánlást is áttanulmányozni
A szakdolgozatírás elméleti-módszertani kérdéseit, formai elvárásait illetően is jól használható segédlet: Bognár László – Forrai Gábor: Tudományos írás [Esszéírás] és Informális logika: http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/index.html

c) A tanulmányi célból is mind kedveltebb világhálón egyre több tanulmány, folyóirat, sőt könyv és lexikon digitális kiadása is megjelenik, és egyre nagyobb számba találkozhatunk csak internetes formában publikált komoly írásművekkel is, ami számottevően megkönnyíti a szellemi javakhoz való hozzájutás lehetőségeit.
Az internetgalaxis révén elérhető írásműveken való tájékozódás és tanulmányi munka révén ugyanakkor igen gyakran kerül sor a keresőprogramok által kiadott ellenőrizetlen és kétes értékű szövegek, források – többnyire egyszerűsítet megoldásokat kínáló – igénybevételére is. Erre tekintettel külön is figyelmeztetjük a hallgatókat, hogy kizárólag megbízható forrásból és megbízható szerzőtől származó, avagy olyan munkákat használjanak, amelyek tartalmi minőségéről egyéb referenciáik vannak, illetve saját maguk tudják értékelni azok minőségét. (Az egyik legkönnyebben elérhető – és sajnos leggyakrabban is keresett – magyar nyelvű információs bázis a Magyar Wikipédia, amelynek szigorú forráskritika nélküli, ellenőrizetlen használatától pl. fokozottan is óvjuk a Hallgatókat. Összehasonlíthatatlanul jobb minőségű szócikkek jelennek meg viszont a német, valamint az angol és francia „WIKI”-testvérek oldalain.)

c/1) Szerző nélküli források használata kizárólag megfelelő indoklással fogadható el. Különösen érvényes ez a szerző által nem jegyzett web-es szövegek és web-es lexikon-szócikkek alkalmazása esetében.

c/2) Internetes forrásokat az azokat jegyző link közlésével idézünk; a linket szögletes zárójelbe tett letöltési dátummal látjuk el; pl.: [2014.04.23.]

Mint átfogó tudásbázist külön is ajánljuk a Hallgatók figyelmébe pl. az Ebsco nevű, elsősorban is a szakfolyóiratok teljes vagy részben teljes sorozatait akkumuláló elektronikus kollekciót. A szolgáltatást, amelynek a főiskolai könyvtár is előfizetője, az Olvasók helyi IP-címmel vehetik igénybe.

E-tudásforrásokat tartalmazó linkgyűjteményekkel a főiskolai könyvtár és a szakok is igyekeznek segíteni a hallgatók tanulmányi munkáját, stúdiumaik eredményességét. Ezeket a kollekciókat (amelyeket elsősorban honlapoldalainkon érnek el) folyamatos építjük és bővítjük. Lásd pl.:
http://wesley.hu/tanulmanyi-es-kutatasi-celra-szolgalo-elektronikus-szak...
http://wesley.hu/tanulmanyi-es-kutatasi-celra-szolgalo-elektronikus-szak...

Dr. Majsai Tamás